اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

پایان نامه رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران


پایان نامه رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي  فعال در بازار سهام تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كليات پژوهش ......................... 1

1-1- مقدمه......................................... 2

2-1- مسأله ........................................ 2

3-1- سابقه موضوع................................... 4

4-1- هدف .......................................... 5

5-1- ضرورت و اهميت پژوهش .......................... 6

6-1- پرسشهاي پژوهش ................................ 7

7-1- فرضيه هاي پژوهش............................... 7

8-1- واژههاي كليدي پژوهش........................... 8

 

فصل دوم : مباني نظري پژوهش ......................... 9

1-2- مقدمه........................................ 10

2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي ...................... 10

3-2- ناپيوستگي محيطي ............................... 13

1-3-2- نيروي هاي اجتماعي ........................... 13

2-3-2- نيروهاي اقتصادي ............................. 13

3-3-2- نيروهاي فناوري .............................. 14

4-3-2- نيروهاي سياسي ............................... 14

5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي .................... 14

4-2- تعريف كنترل راهبردي ........................... 15

1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي ........................ 16

2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام ...................... 17

3-4-2- ضرورت كنترل ................................. 20

4-4-2- تعريف راهبرد................................. 20

1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش.................... 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل مديريت............ 23

1-5-2- كنترل اجراي راهبرد........................... 23

2-5-2- روايي فرضيات راهبرد.......................... 24

3-5-2- مديريت مقوله راهبردي......................... 24

4-5-2- كنترل تعاملي................................. 24

5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد..................... 25

6-5-2- اهميت كنترل راهبردي.......................... 27

7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي كنترل راهبردي......... 28

1-7-5-2- رويكرد سنتي................................ 28

2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين ........................ 28

1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي .......................... 29

1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور كنترل فرضيه...... 32

2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور نظارت راهبردي...... 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه .................. 35

2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز ..................... 36

6-2- كنترل حركت راهبردي ............................ 37

7-2- كنترل جهش راهبردي ............................. 37

8-2- روشهاي تدوين راهبرد ........................... 39

9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح كسب و كار با راهبرد 40

10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي ................... 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و جهش راهبردي........ 48

1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي ....................... 51

2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت راهبردي ............ 53

3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي كنترل راهبردي زمان صلح 56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به كنترل جهش راهبردي57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به كنترل حركت راهبردي 58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي .................... 59

15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف شركتها .......... 61

16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي ................... 61

1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي........................ 63

2-16-2- نقش مديريت ارشد............................. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن........................ 66

17-2- اثربخشي سازماني............................... 67

1-17-2- مقدمه....................................... 67

2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در مديريت راهبردي....... 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازماني............. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان.......................... 69

5-17-2- تعريف اثربخشي............................... 70

6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات دولتي با شركتهاي خصوصي72

7-17-2- معيارهاي اثربخشي............................ 72

8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي.......................... 74

9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از اثربخشي............. 76

10-17-2- چارچوب نظري پژوهش.......................... 77

11-17-2- جمع بندي فصل دوم........................... 83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش............................ 85

1-3- مقدمه ......................................... 86

2-3- جامعه ‎آماري ................................... 86

3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه .................... 86

4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها ..................... 88

1-4-3- منابع داده ها ............................... 88

2-4-3- پايايي پرسش ها .............................. 89

3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در پژوهش ........... 89

4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه گيري ............ 92

5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها ..................... 93

1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها ................... 93

2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل داده ها ............. 94

 

فصل چهارم: تحليل داده ها ............................ 96

1-4- مقدمه ......................................... 97

2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه ................ 97

3-4- توزيع فراواني داده‌ها ......................... 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف.................... 111

5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي114

6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي.................. 117

7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين........................ 124

8-4- نمودار پراكنش................................. 124

9-4- بررسي مقادير پرت.............................. 125

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري........................ 127

1-5- مقدمه ........................................ 128

2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش ................... 128

3-5- يافته هاي مهم پژوهش .......................... 129

4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش ..................... 133

1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران ....................... 143

2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني................. 144

3-4-5- پيشنهاد به دولت ............................ 148

منابع.............................................. 153

پيوست 1............................................ 162

پيوست 2............................................ 182

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما