اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

مقاله توليد نان هاي صنعتي و بهبود ان


مقاله توليد نان هاي صنعتي و بهبود ان

فهرست مطالب»

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول:

1ـ معرفي انواع نان هاي صنعتي

2ـ ويژگي هاي گندم و آرد مناسب جهت توليد انواع نان هاي صنعتي

3ـ وضعيت استاندارد

فصل دوم: «مواد اوليه و مواد افزودني»

2ـ1) آب

2ـ1ـ1) آب در آرد و محصولات آردي

2ـ1ـ2) نقش آب در تهيه محصولات صنايع پخت

2ـ2) شير

2ـ2ـ1) پروتئين شير

2ـ2ـ2) چربي شير

2ـ2ـ3) لاكتوز شير

2ـ2ـ4) املاح و اسيدهاي موجود در شير

2ـ2ـ5) آب شير

2ـ2ـ6) ويتامين هاي شير

2ـ2ـ7) تأثير شير روي خمير و نان

2ـ2ـ8) مصرف شير تازه

2ـ2ـ9) مصرف شير تغليظ شده

2ـ2ـ10) مصرف شير خشك

2ـ3) نمك طعام

2ـ3ـ1) تأثير نمك طعام روي خمير و گلوتن

2ـ3ـ2) تأثير نمك طعام روي فرآيندهاي ميكروبي

2ـ3ـ3) تأثير نمك طعام روي پنتوزان ها

2ـ3ـ4) تأثير نمك طعام روي محصولات صنايع پخت

2ـ4) مواد شيرين كننده

2ـ4ـ1) شكر

2ـ4ـ1ـ1) ويژگيهاي شكر و اهميت تكنولوژيكي آن روي محصولات صنايع پخت

2ـ4ـ2) سيروپ

2ـ4ـ2ـ1) سيروپ خوراكي

2ـ4ـ2ـ2) سيروپ چغندر قند

2ـ4ـ2ـ3) سيروپ مخلوط خوراكي

2ـ4ـ2ـ4) خواص سيروپ چغندر و سيروپ مخلوط خوراكي

2ـ4ـ2ـ5) سيروپ نشاسته

2ـ4ـ3) سوربيت

2ـ4ـ3ـ1) نقش و اهميت تكنولوژيكي سوربيت

2ـ5) چربيها

2ـ5ـ1) مارگارين و انواع مختلف آن

2ـ5ـ2) خواص و اهميت چربيها

2ـ6) مواد پخت

فصل سوم: «بهبود دهنده هاي مورد استفاده در نان هاي صنعتي»

3ـ1) مخمرها

3ـ2) قندها

3ـ2ـ1) نقش قندها در محصولات صنايع پخت

3ـ2ـ2) قندهاي مهم در تخمير

3ـ2ـ3) تأثير قندها در خصوصيات نان

3ـ2ـ4) حجم مخصوص نان

3ـ2ـ5) سفتي مغز نان

3ـ2ـ6) رنگ پوسته نان

3ـ2ـ7) ارتباط قندها و واكنش قهوه اي شدن و مواد آروماتيك در نان

3ـ3) نشاسته و آميلاز

3ـ4) تكميل كننده هاي آنزيمي

3ـ5) مالت

3ـ6) بي كربنات سديم و جوش شيرين

3ـ7) خمير ترش

3ـ8) باكتري ها

3ـ9) افزودن آرد سيب زميني به آرد گندم

3ـ10) بهبود دهنده هاي ديگر

فصل چهارم: «اهميت غني سازي نان هاي صنعتي»

4ـ1) اهميت نان و غني سازي آن

4ـ2) هدف از غني كردن مواد غذائي

4ـ3) افزودني هائي كه هم غني كننده و هم بهبوددهنده هستند.

4ـ3ـ1) اسيد اسكوربيك

4ـ3ـ1ـ1) قانون اسيد اسكوربيك

4ـ3ـ1ـ2) خواص فيزيكي اسيد اسكوربيك

4ـ3ـ1ـ3) سنجش اسيد اسكوربيك با مواد ديگر

4ـ3ـ1ـ3ـ1) برومات پتاسيم و پر سولفات آلومينيوم

4ـ3ـ1ـ3ـ2) آنانوگهاي اسيد اسكوربيك

4ـ3ـ2) مكملهاي كاتاليتيك

فصل پنجم: «فرآيند توليد و پخت نان هاي صنعتي»

5ـ1) نكات علمي فرآيند توليد

5ـ2) ارزيابي روشهاي توليد و محدوده عملكرد

5ـ2ـ1) روش سنتي

5ـ2ـ2) روش نيمه اتوماتيك (غيرپيوسته)

5ـ2ـ3) روش فول اتومات (پيوسته)

5ـ3) تشريح دقيق فرآيند توليد انواع نان

5ـ3ـ1) آماده سازي آرد

5ـ3ـ1ـ1) الك كردن

5ـ3ـ1ـ2) اختلاط آرد

5ـ3ـ1ـ3) رساندن حرارت آرد به حد مطلوب

5ـ3ـ2) آماده سازي خمير

5ـ3ـ2ـ1) آماده كردن خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ1) روش غيرپيوسته

5ـ3ـ2ـ1ـ2) روش پيوسته

5ـ3ـ2ـ1ـ3) روشهاي تكنيكي تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ4) روش تهيه خمير با مخمر

5ـ3ـ2ـ1ـ5) روش مستقيم تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ1) محاسن روش مستقيم تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ5ـ2) معايب روش مستقيم تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ 6) روش غيرمستقيم تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ 1) محاسن روش غيرمستقيم تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ 6 ـ2) معايب روش غيرمستقيم تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ7) روش تهيه خمير با مايه خمير مايع

5ـ3ـ2ـ1-8) روش مخمر نمك

5ـ3ـ2ـ1ـ9) روش طولاني تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ10) روش بي وقفه تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ11) متد سبز

5ـ3ـ2ـ1ـ12) ساير روشهاي تهيه خمير

5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ1) روش چرلي وود

5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ2) روش برميك

5ـ3ـ2ـ1ـ12ـ3) روش بلانچارد

5ـ3ـ3) مخلوط كردن و زدن خمير

5ـ3ـ3ـ1) مخلوط كردن

5ـ3ـ3ـ2) زدن خمير

5ـ3ـ3ـ2ـ1) روش زدن خمير به طور غيرپيوسته

5ـ3ـ3ـ2ـ2) روش زدن خمير به طور پيوسته

5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ1) ويژگي هاي زدن خمير در روش پيوسته

5ـ3ـ3ـ2ـ2ـ2) وسايل و ماشين آلات تهيه خمير در روش پيوسته

5ـ3ـ3ـ2ـ3) افزايش درجه حرارت در اثر زدن خمير

5ـ3ـ4) تشكيل خمير و مراحل مختلف آن

5ـ3ـ4ـ1) اولين مرحله تشكيل خمير

5ـ3ـ4ـ2) دومين مرحله تشكيل خمير

5ـ3ـ4ـ3) سومين مرحله تشكيل خمير

5ـ3ـ4ـ4) گازهاي ناشي از تخمير و داخل شدن هوا در خمير

5ـ3ـ4ـ5) سيستم هاي مختلف دستگاههاي مخلوط كن

5ـ3ـ5) ارزيابي خمير

5ـ3ـ5ـ1) ويژگي خمير

5ـ3ـ6) پوك كردن خمير

5ـ3ـ6ـ1) پوك كرن بيولوژيكي

5ـ3ـ6ـ1ـ1) ميكروارگانيسم ها در خمير ترش

5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ1) باكتريها و اهميت آنها در خمير ترش

5ـ3ـ6ـ1ـ1ـ2) مخمرها و اهميت آنها درتهيه محصولات پخت

5ـ3ـ6ـ2) پوك كردن فيزيكي

5ـ3ـ6ـ2ـ1) پوك كردن از طريق مواد سفيده اي

5ـ3ـ6ـ2ـ2) پوك كردن از طريق هوا و بخار آب

5ـ3ـ6ـ2ـ3) پوك كردن از طريق اسيد كربنيك

5ـ3ـ6ـ3) پوك كردن شيميائي

5ـ3ـ7) تخمير خمير

5ـ3ـ7ـ1) مصرف كربوهيدرات در طي تخمير

5ـ3ـ8) رسيدن خمير

5ـ3ـ8ـ1) رسيدن خمير و ويژگيهاي آن

5ـ3ـ8ـ2) عوامل مؤثر در رسيدن خمير

5ـ3ـ8ـ3) روي هم انداختن و برگرداندن خمير

5ـ3ـ8ـ4) تشخيص رسيدن خمير

5ـ3ـ8ـ5) رسيدن خمير و كيفيت نان

5ـ3ـ9) عمليات آماده سازي خمير ور آمده جهت تهيه نان

5ـ3ـ9ـ1) توزين و تقسيم خمير (چانه گيري)

5ـ3ـ9ـ2) گرد كردن

5ـ3ـ9ـ2ـ1) تخمير مياني

5ـ3ـ9ـ3) فرم و شكل دادن

5ـ3ـ10) تخمير نهايي

5ـ3ـ10ـ1) تأثير عوامل مختلف بر تخمير نهايي

5ـ3ـ11) عمليات لازم برروي چانه تخمير شده

5ـ3ـ11ـ1) خط زدن

5ـ3ـ11ـ2) نم زدن يا اسپري كردن آب

5ـ4) پخت

5ـ5) انتقال گرما در چانه

5ـ6) مدت زمان پخت

5ـ7) روشهاي مختلف پخت

5ـ7ـ1) روش پخت مقدماتي

5ـ7ـ2) پخت در محفظه بخار

5ـ7ـ3) روش پخت منقطع

5ـ7ـ3ـ1) معايب پخت منقطع

5ـ8) فرآيندهاي پخت

5ـ8ـ1) حجيم شدن چانه در فر

5ـ8ـ1ـ1) علل حجيم شدن در فر

5ـ8ـ2) تشكيل مغز نان

5ـ8ـ2ـ1) علل تشكيل مغز نان

5ـ8ـ3) تشكيل پوسته نان

5ـ8ـ3ـ1) علل تشكيل پوسته نان

5ـ9) تشخيص زمان اتمام پخت نان

5ـ10) فر پخت

5ـ10ـ1) انواع فر

5ـ10ـ1ـ1) فر چند طبقه اي

5ـ10ـ1ـ2) فر با سيستم دوران هواي داغ

5ـ10ـ1ـ2ـ1) محاسن فر با سيستم دوران هواي داغ

5ـ10ـ1ـ2ـ2) معايب فر با سيستم دوران هواي داغ

5ـ10ـ1ـ3) فر با سيستم دوران گاز

5ـ10ـ1ـ3ـ1) محاسن فر با سيستم دوران گاز

5ـ10ـ1ـ3ـ2) معايب فر با سيستم دوران گاز

5ـ10ـ1ـ4) فر طبقه اي با پايه متحرك

5ـ10ـ1ـ4ـ1) ويژگيهاي فر طبقه اي با پايه متحرك

5ـ10ـ1ـ4ـ2) داغ كردن فر طبقه اي با پايه متحرك

5ـ10ـ1ـ4ـ3) پخت در فر طبقه اي با پايه متحرك

5ـ10ـ1ـ4ـ4) محاسن فر طبقه اي با پايه متحرك

5ـ10ـ1ـ4ـ5) معايب فر طبقه اي با پايه متحرك

5ـ10ـ1ـ5) فرهاي بزرگ در صنايع

5ـ10ـ1ـ5ـ1) اتوفر

5ـ10ـ1ـ5ـ2) فر تونلي

5ـ10ـ1ـ5ـ3) فر كشوئي

فصل ششم: «فرآيند بسته بندي نان هاي صنعتي»

6ـ1) بسته بندي نان

6ـ2) مفاهيم و تعاريف در بسته بندي

6ـ3) اشكال مختلف فرآيند بسته بندي

6ـ4) شرايط بهداشتي

6ـ5) مواد بسته بندي

6ـ6) توزين و بسته بندي

فصل هفتم: «آزمون هاي كنترل كيفيت»

7ـ1) آلودگي ميكروبي نان

7ـ1ـ1) فساد باكتريايي نان

7ـ1ـ2) فساد مخمري نان

7ـ1ـ3) فساد كپكي نان

7ـ2) آلودگي شيميايي نان

7ـ3) آزمون هاي شيميائي

7ـ4) آزمون هاي رئولوژي

7ـ5) انواع آفات

فصل هشتم: «بررسي بهبود دهنده هاي مورد استفاده در واحد توليدي سحر»

8ـ1) بهبود دهنده انواع نان هاي حجيم

8ـ2) بهبود دهنده انواع نان هاي تست بزرگ مخصوص

8ـ3) بهبود دهنده نان هاي همبرگر مخصوص

8ـ4) بيكينگ پودر

8ـ5) پودرهاي خامه سحر

8ـ6) بهبوددهنده جهت نان چاودار تيره

8ـ7) ليست محصولات شركت ثمين نان

ضمائم و پيوست ها

پيوست 1) واحدهاي توليد كننده نان صنعتي در كشور

پيوست 2) سازندگان عمده ماشين آلات توليد نان

پيوست 3) دستگاهها و ماشين آلات خط توليد نان هاي صنعتي

پيوست 4) تصاوير و دستور العمل هايي از محصولات شركت MECO

فهرست منابع

 


مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 725

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما