اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

مقاله طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي


مقاله طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

مقاله طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه1

فصل اول: كليات

تعريف مساله3

اهميت و ضرورت تحقيق5

اهداف تحقيق10

فرضيات تحقيق10

روش تحقيق و گردآوري اطلاعات11

جامعه و نمونه آماري12

قلمرو تحقيق14

تعاريف عملياتي15

محدوديت هاي تحقيق17

نوآوري تحقيق18

فصل بندي تحقيق19

 

فصل دوم: ادبيات علمي تحقيق

بخش اول: كليات سازمانهاي غير دولتي NGOS

واژه سازمانهاي غيردولتي NGOS22

تعاريف سازمانهاي غيردولتي NGOS26

محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي NGOS. 29

ارتباط سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل متحد 33

نقش هاي سازمانهاي غيردولتي NGOS35

فرايند رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي NGOS39

بخش دوم: دمكراسي

مقدمه44

سير تاريخي نظريه دمكراسي45

مباني و اصول اساسي دمكراسي49

انواع دمكراسي و حكومتهاي دمكراتيك60

بخش سوم: بوروكراسي و دمكراسي

بوروكراسي67

دمكراسي و بوروكراسي70

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدني و جايگاه دولت و شهروندان در يك نظام دمكراتيك

جامعه مدني و جايگاه دولت و شهروندان.... 76

بخش پنجم: نظريه ها و مفاهيم مشاركت

انواع مشاركت90

اشكال مشاركت91

شيوه هاي مشاركت92

نقش سازمانهاي غيردولتي در تسهيل فرايند مشاركت و مشاركت پذيري95

شرايط و لوازم مورد نياز براي شكل گيري مشاركت اجتماعي 99

بخش ششم: تحولات حاصله در نظريه دولت

تحولات حاصله در نظريه دولت104

بخش هفتم: حاكميت خوب، (مباني نظري و ويژگيهاي آن)

حاكميت خوب115

تعريف و ويژگيهاي حاكميت خوب122

مفهوم حاكميت خوب123

شاخص هاي حاكميت خوب127

مشاركت131

حاكميت قانون131

شفافيت133

حساسيت133

اجماع گرايي133

كارايي و اثربخشي134

فراگير بودن134

پاسخگويي135

بخش هشتم: تحول سازماني

تعريف تحول سازماني141

دشواري ارائه مفاهيم تحول سازماني146

پيش فرضها و اهداف تحول147

مدلهاي تحول سازماني150

بخش نهم: اصلاحات اداري

مقدمه163

اصلاح اداري چيست؟166

آيا اصلاح اداري دشوار است؟167

محيط بخش دولتي و اصلاح اداري169

عناصر محيطي سازمانهاي اداري171

عوامل اقتصادي172

عوامل فرهنگي173

عوامل جمعيتي174

عوامل سياستي175

محورهاي اصلاحات اداري176

اندازه دولت و سازمانهاي دولتي176

اندازه دولت در ايران191

فساد اداري195

تعاريف و ماهيت فساد اداري196

اثرات فساد اداري197

عوامل و دلايل فساد اداري200

كنترل فساد اداري204

پاسخگوئي210

پيدايش توجه نسبت به استانداردهاي پاسخگوئي 213

افزايش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئي 216

فصل سوم: معرفي قلمرو و تحقيق

بخش اول: وضعيت كلي بخش كشاورزي

ارزش افزوده

زيربخش هاي كشاورزي

زير بخش زراعت و باغباني

نظامهاي بهره برداري دهقاني

نظام بهره برداري تعاوني

تعاوني هاي سنتي (بنه

شركتهاي تعاوني توليد

تعاوني هاي مشاع

نظام بهره برداري تجاري

واحدهاي شخصي- شركتي غير رسمي

شركتهاي سهامي زراعي

واحدهاي كشت و صنعت

زير بخش دام و طيور و آبزيان

نظامهاي بهره برداري دام

نظام دامداري عشايري

نظامهاي دامداري روستايي

نظام دامداري صنعتي

زير بخش منابع طبيعي

منابع خاك و اراضي كشور

كاربري اراضي

جنگل ها و مراتع

شيوه هاي بهره برداري از مراتع

بهره برداري از مراتع

بهره برداران عشايري

بهره برداري روستايي

بهره برداران نيمه كوچنده و رمه گردان

بهره برداران از جنگلها

آبخيزداري

زير بخش صنايع تبديلي، تكميلي و روستايي.

زير بخش توسعه روستايي و عشايري

تشكيلات دولتي مرتبط

بخش دوم: تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي ايران

مقدمه

شركتهاي تعاوني

شركت تعاوني كشاورزي و روستايي

شركت تعاوني صيادان

شركت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي

شركت تعاوني صنايع كوچك

تشكل هاي غيرانتفاعي

انجمن ها

سنديكاها و اتحاديه ها

سازمانهاي غيردولتي

مباني قانوني تشكلهاي غيردولتي بخش كشاورزي

انواع تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

تعاونيهاي تحت نظارت سازمان مركزي تعاون روستائي

تعاونيهاي زنان روستائي

تعاونيهاي روستائي

شركتهاي تعاوني كشاورزي

تعاونيهاي منابع طبيعي

تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون

تشكل هاي غيردولتي عضو اتاق ايران

سطوح تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

فصل چهارم: متدلوژي تحقيق

مقدمه

فرايند تحقيق

مدل مفهومي تحقيق

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها

جامعه و نمونه آماري

روش شناسي تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات

روائي و پايايي ابزار تحقيق

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و پيشنهادات

مقدمه

تحليل آمار توصيفي- استنباطي سوالات

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به تحول اداري

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به افكار عمومي و نيازهاي

شهروندي

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سازمانها و تشكل‌هاي

غيردولتي

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سيستم هاي اقتصادي،

اجتماعي و سياسي.....................

بررسي و تحليل مولفه هاي اصلي و اولويت هاي تاثيرگذاري آنان بر تحول

اداري

تحليل و بررسي فرضيات تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه اول تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه دوم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه سوم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه چهارم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه پنجم تحقيق

بررسي ارتباطات مولفه هاي اصلي با مولفه هاي مربوط به تحول اداري

بررسي وتحليل مدل تحقيق

مدل تحقيق

الگوي فرايند تدريجي تحول‌اداري با رويكردتوسعه وتقويت سازمانهاي‌غيردولتي

نتيجه گيري

پيشنهادات

ضمائم

الف- منابع و مأخذ

ب- خروجي آزمون هاي آماري

ج- پرسشنامه


مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 753

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما