اموزش کسب درامد از اینترنت

اموزش کسب درامد از اینترنت

کسب درامد اینترنتی

اسيد اسكوربيك در بخش غذای و دارويی


اسيد اسكوربيك در بخش غذای و دارويی

مقاله اسيد اسكوربيك در بخش غذای و دارويی

چكيده :

 خواص احياكنندگي اسكوربيك اسيد يك پديده شناخته شده است كه كاربرد بسيار زيادي بعنوان معرف آنتي اكسيدان در غذاها و نوشيدني ها دارد. همه روشهاي جاري براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد برمبناي خواص ردوكس آن استوار مي باشد. بنابراين الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن را براي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد تهيه نموده ايم.

 

در اين كار تحقيقاتي يك روش ولتامتري ساده، گزينشي و دقيق را براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در نمونه هاي دارويي و آب ميوه هاي تازه معرفي كرده ايم. اين روش بر مبناي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خميركربن اصلاح شده بافروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد قرار دارد كه براي اندازه گيري ويتامين ث در نمونه هاي آب ميوه كه ميزان اسكوربيك اسيد آنها از 10 تا 70 ميليگرم در 100 ميلي ليتر متغير مي باشد بدون هيچ پيش تيمار نمونه ها بكار رفته است. براي تجزيه نمونه هاي دارويي از منحني معيارگيري استفاده شده در حاليكه براي نمونه هاي آب ميوه از روش افزايش استاندارد به منظور جلوگيري از اثر پيكره بر صحت اندازه گيري بكار رفته است. انحراف استاندارد نسبي براي تجزيه ويتامين ث در آب ميوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغير بوده است. انحراف استاندارد روش از طريق مقايسه نتايج بدست آمده با روشهاي استاندارد شناخته شده ابه اثبات رسيده است.


 فهرست مطالب :

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه.................................................................................................. 1

فصل دوم

مباني تئوري......................................................................................... 4

2-1- الكترودهاي اصلاح شده..................................................................... 4

2-1-1- كليات....................................................................................... 4

2-1-2- روشهاي اتصال گونه هاي شيميايي بر سطوح الكترودها........................... 7

2-1-3- فيلم هاي پليمري هادي................................................................... 12

2-1-3-1- پوشش با فروسازي.................................................................... 13

2-1-3-2- تبخير قطره............................................................................. 13

2-1-3-3- ترسيب احيايي يا اكسيدي............................................................. 14

2-1-3-4- پوشش با چرخش سريع............................................................... 14

2-1-3-5- پليمريزاسيون الكتروشيميايي........................................................ 15

2-1-3-6- پليمريزاسيون با تخليه در پلاسماي فركانس راديويي............................. 15

2-1-3-7- اتصال الكترواستاتيكي يون ردوكس................................................ 16

2-2- الكترود خمير كربن.......................................................................... 18

 

عنوان صفحه

2-2-1- كليات....................................................................................... 18

2-2-2- تهيه الكترود خميركربن.................................................................. 20

2-2-3- خواص و رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي خميركربن............................. 22

2-2-4- بررسي فرايندهاي الكترودي با استفاده از CPEs.................................... 27

2-2-5- الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده شيميايي و بيولوژيكي........................ 29

2-2-6- كاربردهاي معدني الكترودهاي خميركربن............................................ 31

2-2-7- كاربردهاي دارويي، بيوشيميايي و آلي الكترودهاي خميركربن اصلاح شده..... 33

2-3- مباني تئوري الكتروشيمي................................................................... 34

2-3-1- واكنش هاي الكترودي.................................................................... 34

2-3-2- طبيعت واكنشهاي الكترودي............................................................. 37

2-3-3- واكنشهاي شيميايي همراه................................................................ 38

2-3-4- جذب سطحي.............................................................................. 41

2-3-5- تشكيل فاز.................................................................................. 41

2-3-6- ولتامتري چرخه اي....................................................................... 42

2-4- الكترو كاتاليز................................................................................. 45

2-4-1- ولتاژ اضافي و انواع آن.................................................................. 45

2-4-2- ولتاژ اضافي انتقال جرم.................................................................. 46

عنوان صفحه

2-4-3- ولتاژ اضافي واكنش...................................................................... 46

2-4-4- ولتاژ اضافي فعالسازي................................................................... 46

2-4-5- ويژگيهاي يك تسهيل كننده ايده آل...................................................... 47

2-4-6- نيروي محركه الكتروكاتاليز............................................................. 48

2-4-7- لزوم بكارگيري اصلاح كننده ها در اندازه گيري تركيبات بيولوژيكي از قبيل اسكوربيك اسيد 48

2-5- اسكوربيك اسيد............................................................................... 49

2-5-1- مقدمه....................................................................................... 49

2-5-2- كليات....................................................................................... 49

2-5-3- منابع اسكوربيك اسيد..................................................................... 51

2-5-4- افت اسكوربيك اسيد در حين پختن...................................................... 54

2-5-5- نيازهاي روزانه اسكوربيك اسيد........................................................ 55

2-5-6- تعيين مقدار اسكوربيك اسيد............................................................. 57

فصل سوم

بخش تجربي.......................................................................................... 66

3-1- مواد شيميايي.................................................................................. 66

3-2- وسائل و تجهيزات........................................................................... 66

عنوان صفحه

3-3- تهيه محلول بافر.............................................................................. 68

3-4- الكترودها...................................................................................... 68

فصل چهارم

مطالعه الكتروكاتاليز فرآيند اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد.................................................................................... 70

4-1- pH مناسب به منظور الكتروكاتاليز اسكوربيك اسيد.................................... 70

4-2- اكسايش كاتاليزي اسكوربيك اسيد.......................................................... 72

فصل پنجم

مطالعه قابليت تجزيه اي الكترودهاي خميركربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد براي اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد........................................................................... 75

فصل ششم

معرفي روشهاي استاندارد بكار رفته براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در فراورده هاي داروئي و آب ميوه ها 79

6-1- روش استاندارد يد يمتري................................................................... 79

6-2- تيتراسيون با 2، 6- دي الكتروفنل ايندو فنل............................................. 79

 

فصل هفتم

اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد در فرآوردهاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد........................................................................... 81

7-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين C در برخي از فرآورده هاي داروئي................ 81

7-1-1- اندازه گيري ويتامين c در قرص جويدني............................................. 83

7-1-2- اندازه گيري ويتامين c در قرص جوشان.............................................. 84

7-1-3- اندازه گيري ويتامين c در شربت مولتي ويتامين.................................... 85

7-1-4- اندازه گيري ويتامين c در قرص مولتي ويتامين..................................... 86

7-1-5- اندازه گيري ويتامين c در آمپول تزريقي............................................. 87

7-2- اندازه گيري انتخابي ويتامين c در آب ميوه ها و سبزيجات........................... 89

7-2-1- تهيه نمونه هاي آب ميوه و روش كار................................................. 89

7-2-2- روش مقايسه اي........................................................................... 90

7-2-3- اندازه گيري ويتامين c در آب پرتقال.................................................. 90

7-2-4- اندازه گيري ويتامين c در آب توت فرنگي........................................... 92

7-2-5- اندازه گيري ويتامين c در آب ليموشيرين............................................. 94

7-2-6- اندازه گيري ويتامين c در آب نارنج................................................... 95

7-2-7- اندازه گيري ويتامين c در آب كيوي................................................... 97

7-2-8- اندازه گيري ويتامين c در آب گوجه فرنگي.......................................... 99

7-2-9- اندازه گيري ويتامين c در آب اسفناج.................................................. 100

7-2-10- بررسي علت اختلاف معني دار ميانگين هاي مقادير بدست آمده از روش پيشنهادي و روش يديمتري103

7-2-10-1- تعيين ميزان بازيابي هر يك از دو روش......................................... 103

7-2-10- مقايسه روش پيشنهادي با روش استاندارد........................................... 104

فصل هشتم

اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد در فرآورده هاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن................................................................................................ 106

8-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در برخي از فراورده هاي داروئي................. 106

8-1-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در قرص جويدني ................................ 108

8-1-2- اندازه گيري ويتامين c در قرص جوشان ............................................. 109

8-1-3- اندازه گيري ويتامين c در شربت مولتي ويتامين.................................... 110

8-1-4- اندازه گيري ويتامين c در آمپول تزريقي............................................. 110

8-2- اندازه گيري انتخابي ويتامين c در آب ميوه ها و سبزيجات........................... 112

8-2-1- تهيه آب ميوه ها و سبزيجات............................................................ 112

8-2-2- روش مقايسه اي........................................................................... 113

8-2-3- اندازه گيري ويتامين c در آب پرتقال.................................................. 113

8-2-4- اندازه گيري ويتامين c در آب توت فرنگي........................................... 115

8-2-5- اندازه گيري ويتامين c در آب ليموشيرين............................................. 117

8-2-6- اندازه گيري ويتامين c در آب نارنج................................................... 118

8-2-7- اندازه گيري ويتامين c در آب كيوي................................................... 120

8-2-8- اندازه گيري ويتامين c در آب گوجه فرنگي.......................................... 121

8-2-9- اندازه گيري ويتامين c در آب اسفناج.................................................. 123

8-2-10- تعيين ميزان بازيابي هر يك از دو روش............................................ 125

8-2-11- مقايسه با روش استاندارد.............................................................. 126

فصل نهم

نتيجه گيري كلي..................................................................................... 127

ضمائم................................................................................................. 129

چكيده انگليسي....................................................................................... 158

 

فهرست اشكال

 

شكل 2-1- نمايش نموداري الكترودهاي اصلاح شده مورد استفاده براي الكتروكاتاليز......................... 9

شكل 2-2- نمايش نموداري تعدادي از واكنشگرهاي تثبيت شده بر سطوح الكترودها........................... 11

شكل 2-3- شمايي از يك موج پتانسيل – زمان براي ولتامتري چرخه اي ........................................ 43

شكل 4-1- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن............................... 73

شكل 4-2- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد.......... 74

شكل 5-1- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور مقادير فزاينده اي از اسكوربيك اسيد 77

شكل 5-2- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور مقادير فزاينده اي از اسكوربيك اسيد................................................................................................................................... 77

شكل 5-3- نمودار تغييرات جريان دماغه الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن78

شكل 5-4- نمودار تغييرات جريان دماغه الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك................................................................................................................................... 78

شكل 7-1- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك در محلول قرص جويدني 83

شكل 7-2- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در محلول قرص جوشان 85

شكل 7-3- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در شربت مولتي ويتامين 86

شكل 7-4- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در قرص مولتي ويتامين 87

شكل 7-5- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در آمپول.. 88

شكل 7-6- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور

آب پرتقال....................................................................................................................... 91

شكل 7-7- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اسكوربيك اسيد موجود در آب پرتقال.................... 92

شكل 7-8- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور

آب توت فرنگي................................................................................................................ 93

شكل 7-9- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب توت فرنگي 94

شكل 7-10- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب ليموشيرين 94

شكل 7-11- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب ليموشيرين 95

شكل 7-12- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب نارنج 96

شكل7-13- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك‌اسيد موجود درآب‌نارنج....... 97

شكل 7-14- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب كيوي 98

شكل 7-15- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب كيوي... 98

شكل 7-16- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب گوجه فرنگي 99

شكل 7-17- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتالزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب گوجه فرنگي 100

شكل 7-18- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد در حضور آب اسفناج 101

شكل 7-19- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب اسفناج.. 101

شكل 8-1- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در محلول قرص جويدني
ويتامين c....................................................................................................................... 108

شكل 8-2- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در محلول قرص جوشان..... 109

شكل 8-3- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن در محلول شربت مولتي
ويتامين.......................................................................................................................... 110

شكل 8-4- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در محلول آمپول..................... 111

شكل 8-5- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب پرتقال.. 114

شكل 8-6- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اسكوربيك اسيد موجود در آب پرتقال.................... 115

شكل 8-7- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب
توت فرنگي..................................................................................................................... 116

شكل 8-8- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اسكوربيك اسيد موجود در آب توت فرنگي........ 116

شكل 8-9- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب
ليموشيرين...................................................................................................................... 117

شكل 8-10- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
ليموشيرين...................................................................................................................... 118

شكل 8-11- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب نارنج.. 119

شكل 8-12- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
نارنج............................................................................................................................ 119

شكل 8-13- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب كيوي.. 120

شكل 8-14- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
كيوي............................................................................................................................. 121

شكل 8-15- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب گوجه فرنگي 122

شكل 8-16- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
گوجه فرنگي................................................................................................................... 122

شكل 8-17- ولتاموگرام هاي چرخه اي الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن در حضور آب
اسفناج .......................................................................................................................... 123

شكل 8-18- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش اسكوربيك اسيد موجود در آب
اسفناج........................................................................................................................... 124

 

فهرست جداول

جدول 2-1- انواع روشهاي اصلاح الكترودها.......................................................................... 10

جدول 2-2- ميزان متوسط اسكوربيك اسيد در مواد غذايي............................................................ 52

جدول 3-1- مواد استفاده شده در اين كار تحقيقاتي..................................................................... 67

جدول 7-1- نتايج اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در برخي از فرآورده هاي داروئي در سطح الكترود خمير
كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد.......................................................................... 88

جدول 7-2- نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها........................................ 102

جدول 7-3- مقادير بازيابي اسكوربيك اسيد اضافه شده به دو نمونه آب ميوه..................................... 104

جدول 7-4- نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها........................................ 105

جدول 8-1- نتايج اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در برخي از فرآورده هاي داروئي در سطح الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن 112

جدول 8-2- نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها........................................ 124

جدول 8-3- مقادير بازيابي اسكوربيك اسيد اضافه شده به دو نمونه آب ميوه..................................... 125

جدول 8-4- نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين c در برخي آب ميوه ها........................................ 126

 

خرید و دانلود :


مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 759

برچسب های مهم

کسب درامد اینترنتی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما